לחצו להזמנה

תקנון אתר האינטרנט

1. כללי

  • אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של הפוסט הוסטל המנוהל על ידי החברה והידוע בשמו כ"The Post Hostel" (להלן: "ההוסטל").
  • האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת תולי בית הדואר ירושלים בע"מ מס' חברה 515220101 מדרך אהרון 1 זכרון יעקב ישראל, ("החברה" או "מפעילת האתר"). תקנון זה הינו חוזה משפטי לכל דבר וענין, ומהווה את הבסיס המשפטי בין מפעילת האתר לבין כל משתמש באתר ("משתמש" או "לקוח") בקשר עם השימוש באתר, הזמנת אירוח ומידע המופיע באתר. כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש באתר (לרבות הזמנת אירוח בהוסטל) תהיה בכפוף להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
  • כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או ההוסטל.
  • חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
  • המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של ההוסטל, כי להוסטל שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע המופיע באתר, בין אם בבעלות ההוסטל ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של מפעילת האתר.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של ההוסטל כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
  • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

2. פעולות באתר

  • כל משתמש יהא רשאי לבצע פעולה באתר, בכפוף לתנאי תקנון זה וכל עוד ברשותו כתובת דואר אלקטרוני, רשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובד ההוסטל.
  • על אף האמור, מפעילת האתר רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר באם (א) המשתמש מסר פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר (ב) המשתמש עשה שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום (ג) הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים או שגויים (ד) אם לדעת מפעילת האתר בוצעו על ידי המשתמש פעולות שאינן מותרות באתר ו/או במידע המופיע בו (ה) מפעילת האתר קיבלה החלטה לחדול מהפעלת האתר ו/או ממתן זכות שימוש בו לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד מפעילת האתר בגין מניעת גישה ו/או ביצוע פעולות באתר.

3. סודיות ופרטיות

  • מפעילת האתר תהא רשאית, להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור חווית המשתמש והשירותים שמוצעים למשתמש באתר, לשם ביצוע הזמנות אירוח בהוסטל לבקשת המשתמש וליצירת קשר עמו בין היתר לשם קבלת חוות דעת אודות האירוח בהוסטל. הזנת פרטי המשתמש באתר תעיד על מתן אישור המשתמש למפעילת האתר לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או בכל מידע שייאסף בגין שימוש המשתמש באתר לצרכים המפורטים בתקנון זה.
  • במסירת פרטי המשתמש באתר, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבלת חומרים פרסומיים ו/או שיווקיים ממפעילת האתר ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. כמו כן, בהזנת פרטי המשתמש באתר, המשתמש נותן למפעילת האתר אישור להשתמש בפרטיו לצורך משלוח דיוור ישיר כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וכי ידוע למשתמש שנתונה בידו הזכות בכל עת לחזור בו מהסכמתו שניתנה על פי סעיף זה ולהודיע למפעילת האתר על סירוב לקבלת דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר (כולם או מסוג ספציפי), על ידי משלוח הודעה בכתב למפעילת האתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר לא תעביר מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
   • במקרה בו פגע או התכוון המשתמש לפגוע במפעילת האתר ו/או בצד שלישי.
   • במקרה בו המשתמש ביצע שימוש בלתי חוקי או כדי לסייע ביצועו של מעשה כזה.
   • במקרה בו המשתמש הפר הוראה אחת או יותר של תקנון זה.
   • במקרה בו התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
   • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הצדדים.
   • לצרכי דיוור ישיר כמשמעות מונח זה בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

 

  • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש שבתקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהא מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.
  • שימוש ב- cookies:

ייתכן שמפעילת האתר תעשה שימוש ב"עוגיות"(cookies)  כחלק מהאתר לצורך שיפור חווית המשתמש, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות פעולות המשתמש באתר, לאבטחת המידע שבאתר ולצורך אחד או יותר מהשימושים שנעשים בפרטי המשתמש כמפורט בתקנון זה. "עוגיות" הם קבצים המאפשרים לעקוב אחר פעולות המשתמש באתר וחלקם נשמרים על מחשב המשתמש אף לאחר יציאתו מהאתר. שימוש המשתמש באתר מהווה את אישורו להתקנת "עוגיות" כאמור באמצעי התקשורת המשמש לפעילות המשתמש באתר. על אף האמור, המשתמש רשאי להגדיר מחדש את הדפדפן בו הוא משתמש לצורך שימוש באתר כך שיסרב לקבלת ה-"עוגיות" אך ייתכן שחווית המשתמש באתר תיפגע בעקבות סירוב משתמש לקבלת ה"עוגיות". שרת האתר עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש, מידע הכולל בין היתר את כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל האתר וכד'.

4. סיכונים ואחריות

  • המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
  • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע המופיע באתר.
  • המידע שבאתר הינו לשימוש המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין המראה שלהן במציאות.
  • המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") וההוסטל אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.
  • ההוסטל ומפעילת האתר עושים מאמץ כדי שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן. ההוסטל ו/או מפעילת האתר לא יישאו בכל אחריות על תוכן מידע המוצג באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור.
  • ההוסטל לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
  • ההוסטל לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילת האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות, פרטיות המשתמש ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם ייתכנו תקלות שאינן בשליטת מפעילת האתר ומפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יבוצע שימוש לא מורשה.
  • באתר מוצגים מספר מוצרים ושירותים. במקרה בו תתגלה טעות במפרט ו/או בהגדרה ו/או בתמונה ו/או בתיאור ו/או כל טעות אחרת, תהא מפעילת האתר מחויבת לספק אך ורק את המוצר ו/או השירות כפי שנרשם בכותרת המוצר ו/או השירות והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  • רישומים של מפעילת האתר בקשר לפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונותם.
  • הלקוח מתחייב בזאת, כי אם על אף האמור לעיל, ייקבע על ידי רשות משפטית כי מפעילת האתר חבה באחריות כלשהי כלפי המשתמש הרי שהוא מסכים בזאת שבכל מקרה אחריות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה כלפי המשתמש מוגבלת לסכום ההזמנה הרלבנטי וסכום דמי הביטול, ככל שיהיה, בנוגע לאותה הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש.

5. הזמנת אירוח

  • כללי:
   • המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע עבור עצמו ולא על מנת לבצע מכירה חוזרת לצד שלישי. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
   • הזמנת חדר בהוסטל אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של ההוסטל בטלפון שמספרו 02-5813222 או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת thepostostel.com.
   • כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' טלפון נייד פרטי, כתובת דואר אלקטרוני, מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עמו.

 

  • פרטי רוכש השירותים:
   • בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
   • מפעילת האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
   • הזנת פרטים כוזבים בעת רכישה הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, להוסטל ו/או למפעילת האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
   • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטים במסגרת ביצוע רכישות באתר הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. ההחברה תהא רשאית להשתמש בפרטי המשתמש והרכישה לצורך שיפור השירותים שמוצעים למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר לכל אחת מהמטרות שצוינו במסגרת תקנון זה לרבות התאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. על פי דין לא חלה על המשתמש חובה להזין את פרטיו באתר, אולם כל משתמש אשר מזין את פרטיו באתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו החופשיים בלבד ובכך נותן הסכמתו להיכלל במאגרי המידע של מפעילת האתר.

 

  • אופן ההזמנה:
   • המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
   • בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.
   • התשלום יתבצע במלואו בעת הצ'ק אין בהוסטל במזומן ו\או בכרטיס אשראי.

6. תנאים והגבלות

  • המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ , בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת. בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום, יום ההזמנה באמצעות האתר או מועד תחילת השהייה בהוסטל, הכל לפי הגבוה.
  • ההוסטל רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
  • מפעילת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. מפעילת האתר תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
  • מפעילת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.
  • מספר החדרים בהוסטל מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • אין כפל מבצעים והנחות.
  • קבלת ופינוי חדרים:
   • קבלה: החל מהשעה 14:00
   • פינוי: עד השעה 10:00.
   • הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, תיעשה על בסיס מקום פנוי וכרוכה בתשלום נוסף.
  • תינוקות וילדים:
   • הגדרות:

"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.

"ילד" – מי שגילו מעל שנתיים ומתחת ל 12 שנים.

 • אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 18 בלבד.
 • על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז תל אביב.
 • ט.ל.ח.

7. ביטול הזמנה

  • המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה בדרכים הבאות בלבד: או (1) באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או לכתובת [email protected] או (2) בפקס שמספרו: 02-5813223, או (3) באמצעות טלפון שמספרו 02-5813222, או (4) באמצעות אתר האינטרנט בקישור הבא theposthostel.com. בהודעת הביטול יפרט המשתמש את כל פרטי ההזמנה על מנת שניתן יהיה לשייך את המשתמש להזמנה הספציפית (להלן: "הודעת ביטול"). תאריך הביטול יהיה מועד קבלת הודעת הביטול אצל מפעילת האתר. במידה והודעת הביטול תתקבל ביום המנוחה (על פי הגדרת מונח זה בדין) מועד קבלת הביטול יהיה ביום העבודה הראשון שלאחר יום המנוחה.
  • הודעת ביטול בנוגע להזמנה שתתקבל עד 48 שעות לפני תאריך האירוח לא תחויב בדמי ביטול.
  • הזמנה שתתבטל פחות מ 48 שעות לפני תאריך האירוח תחויב בעלות הלילה הראשון.
  • אי הגעת המשתמש להוסטל,  תגרור חיוב מלא של האירוח שהוזמן על ידי המשתמש. לצרכי סעיף זה, "אי הגעת המשתמש להוסטל" תתקיים כאשר המשתמש לא התייצב בהוסטל לקבלת ההזמנה שביצע באתר, במועד הנקוב באישור ההזמנה, ולא ביטל את ההזמנה בהתאם לאמור לעיל.
  • מבלי לפגוע באמור, במקרה בו יתברר כי אין באפשרות מפעילת האתר לקיים את ההזמנה מכל סיבה, מפעילת האתר תוכל לבטל את ההזמנה ולהשיב למשתמש סכומים ששולמו על ידו בגין ההזמנה ו/או לבטל חיובים החלים על המשתמש בגין ההזמנה, או להציע פתרון אחר שישביע את רצון המשתמש, ולמשתמש לא תהא טענה או תביעה בעניין כאמור.

8. הזמנה על ידי קבוצות

  • כל הזמנה של אירוח עבור כמות של מעל 15 אנשים תחשב להזמנה המבוצעת על ידי קבוצה, ועל כן תחול על הזמנה זו מדיניות החברה בקשר עם תשלום וביטול כפי שיפורט להלן:
   • במועד אישור ההזמנה יבוצע תשלום מקדמה השווה לסך של 30% מערך ההזמנה.
   • בטרם יישארו 30 ימים עד למועד האירוח המוזמן, הקבוצה תעביר להוסטל את יתרת ערך ההזמנה יחד עם חלוקת הקבוצה לחדרים (rooming list).
   • ביטול הזמנה של קבוצה שתבוצע במועד של עד 30 ימים לפני מועד האירוח המוזמן לא תגרור דמי ביטול של ההזמנה, והחברה תבצע החזר של המקדמה.
   • במקרה של ביטול הזמנת הקבוצה שתבוצע במועד שבין 30 יום לפני מועד האירוח ועד 28 יום לפני מועד האירוח- יגבה סכום של 30% מערך ההזמנה. בין 28 יום ועד 21 יום לפני מועד האירוח- יגבו דמי ביטול של 50% מערך ההזמנה ובמקרה של ביטול החל מ-14 יום לפני מועד האירוח ועד מועד האירוח, הקבוצה תחויב בסכום ערך ההזמנה במלואו.
   • הזמנה של קבוצה תתבצע באחת הדרכים הבאות: או (1) באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או לכתובת [email protected] או (2) בפקס שמספרו: 02-5813223, או (3) באמצעות טלפון שמספרו 02-5813222

9. הוראות שונות

  • לא תתאפשר הבאת בעלי חיים להוסטל, למעט כלבי נחייה ובתנאי שהובא הדבר לאישור מראש של הנהלת ההוסטל וייתכן שתהיה כרוכה בתשלום נוסף.
  • אין להזמין אורחים נוספים מעבר ללקוחות הנקובים בהזמנה ללא קבלת הסכמת ההוסטל מראש. הבאת אורחים למתחם ההוסטל בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
  • אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ להוסטל.
  • אין לעשן בתחום ההוסטל, מלבד במקומות המותרים לכך.
  • בשטחים המשותפים בהוסטל ישנו מטבח לשימוש המשתמש. המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתקן נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום.
  • אירוח בחדרי דורם, אינו כולל מגבת, הלקוחות יכולים להביא איתם מגבת או לשכור מגבת בתשלום בדלפק הקבלה של ההוסטל.

10. שמירת המקום

  • המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על מתחם ההוסטל והחדרים ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות להוסטל, לרבות כל הציוד שבו.
  • המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו שנגרם על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

 

CLOSE
CLOSE